Formularz Deklaracji Członkowskiej/

,


Oświadczam, że znane mi są cele i zadania Organizacji Pracodawców Branży Fiskalnej zawarte w Statucie. Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Organizacji, aktywnego uczestnictwa w jej działalności, regularnego opłacania składek, wypełniania uchwał Władz oraz do zapłaty opłaty wpisowej w kwocie 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) w terminie 14 dni od daty podjęcia przez Zarząd Organizacji uchwały w przedmiocie przyjęcia w poczet członków.

Wysokość składki rocznej została ustalona przez Walne Zgromadzenie Członków Organizacji uchwalą nr 1/2017 w dniu 7 stycznia 2017 na 600 zł (sześć set złotych) z możliwością wpłaty w dwóch ratach po 300 zł dla małych firm.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizację Pracodawców Branży Fiskalnej zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) w celach związanych z działalnością statutową Organizacji.