Działalność

Podstawowym celem i zadaniem Organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy publicznej, przedstawicieli administracji państwowej w tym instytucji nadzorczych i kontrolnych, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych, innych organizacji w tym pozarządowych i samorządu gospodarczego oraz na arenie międzynarodowej.

Do zadań Organizacji należą w szczególności:

 1. reprezentowanie społecznych i gospodarczych interesów zrzeszonych pracodawców wobec organów władzy publicznej;
 2. jednoczenie pracodawców i organizacji pracodawców wokół działań zmierzających do rozwoju gospodarczego kraju oraz realizacji wspólnych interesów pracodawców;
 3. podejmowanie działań na rzecz rozwoju rynku gospodarczego Polski,
 4. podejmowanie działań zwiększających przedsiębiorczość, kreatywność i innowacyjność członków Organizacji;
 5. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki i działalności gospodarczej, w tym zatrudnienia pracowników, oraz uczestniczenie, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w opracowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie;
 6. podejmowanie działań na rzecz współpracy ze związkami zawodowymi i innymi organizacjami zawodowymi pracowników, szczególnie w celu wspierania harmonijnego rozwoju gospodarki, stosunków pracy oraz kształtowania i utrzymywania pokoju społecznego;
 7. upowszechnianie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu;
 8. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w biznesie, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej;
 9. propagowanie idei współpracy gospodarczej oraz integracji zrzeszonych pracodawców;
 10. współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców oraz organizacjami biznesu w kraju i zagranicą;
 11. tworzenie i wzmacnianie więzi kooperacyjnych między członkami Organizacji oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą;
 12. inicjowanie i wspieranie działań mających na celu promocję, wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Organizacji i jej członków;
 13. przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Organizacji;
 14. współpraca z mediami, ośrodkami naukowymi publicznymi i niepublicznymi, jednostkami upowszechniania kultury i sztuki, organizacjami pozarządowymi, biznesowymi, osobami fizycznymi oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi w kraju i za granicą w zakresie wspierania celów i zadań Organizacji.

Organizacja realizuje swoje zadania poprzez:

 1. prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką i stosunkami pracy;
 2. 2) występowanie do organów władzy publicznej i organów sądowych w sprawach dotyczących zrzeszonych członków oraz praw i interesów pracodawców;
 3. delegowanie przedstawicieli Organizacji do prac w organach doradczych władzy publicznej oraz w organizacjach i instytucjach opiniodawczo-doradczych, w których na podstawie odrębnych przepisów mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców;
 4. opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw w zakresie objętym zadaniami organizacji pracodawców;
 5. udział w rokowaniach, w szczególności w celu zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień, oraz rozwiązywania sporów zbiorowych;
 6. nawiązywanie współpracy, wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców lub pracodawców;
 7. popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej i technicznej oraz wiedzy w zakresie stosunków pracy, a także popieranie wydawnictw i publikacji dotyczących tych zagadnień;
 8. budowanie sieci i partnerstw międzysektorowych na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego;
 9. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i innych form wymiany poglądów i doświadczeń;
 10. organizowanie zespołów doradczych i eksperckich do wykonywania zadań statutowych Organizacji;
 11. współpracę ze szkołami wyższymi, szkołami zawodowymi i innymi instytucjami edukacyjnymi w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;
 12. promocję Organizacji oraz jej członków w publikacjach wydawanych przez Organizację;
 13. prowadzenie działalności gospodarczej, z przeznaczeniem dochodów na realizację celów statutowych Organizacji;
 14. wydawanie rekomendacji, opinii oraz certyfikatów i medali;
 15. przyznawanie nagród gospodarczych i innych;
 16. świadczenie na rzecz członków Organizacji pomocy w różnych formach i zakresie, w tym organizacyjnej i doradczo-konsultacyjnej;