Składka może stanowić koszt uzyskania przychodu

I Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 30) lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

“Art. 23.
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

30) składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest
obowiązkowa, z wyjątkiem:

b) b) składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców
i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości
łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej
0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym,
stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; jeżeli
przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do
kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć
kwoty 250 zł;

…”

II Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 37) lit c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

“Art. 16.
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

37) składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest
obowiązkowa, z wyjątkiem:

c) składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców
i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości
łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej
0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym,
stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;

…”