Statut

Rozdział 1
Postanowienia Ogólne
§ 1

1. Organizacja pracodawców o nazwie „Organizacja Pracodawców Branży Fiskalnej”, zwana dalej Organizacją, jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności pracodawców prowadzących działalność gospodarczą w branży urządzeń fiskalnych.
2. Organizacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. 1991, Nr 55, poz. 235 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

1. Siedzibą Organizacji jest miasto Olsztyn.
2. Organizacja może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym prawem polskim i prawem kraju, w którym prowadzi działalność.

§ 3

1. Organizacja posiada osobowość prawną.
2. Organizacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, związków, stowarzyszeń oraz federacji.

§ 4

Organizacja może przyznawać odznakę członkowską oraz inne odznaki honorowe i okolicznościowe wg wzoru przyjętego w drodze uchwały przez Zgromadzenie Organizacji.

Rozdział II
Cele i Zadania Organizacji
§ 5

1. Podstawowym celem i zadaniem Organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy publicznej, przedstawicieli administracji państwowej w tym instytucji nadzorczych i kontrolnych, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych, innych organizacji w tym pozarządowych i samorządu gospodarczego oraz na arenie międzynarodowej.
2. Do zadań Organizacji należą w szczególności:
1) reprezentowanie społecznych i gospodarczych interesów zrzeszonych pracodawców wobec organów władzy publicznej;
2) jednoczenie pracodawców i organizacji pracodawców wokół działań zmierzających do rozwoju gospodarczego kraju oraz realizacji wspólnych interesów pracodawców;
3) podejmowanie działań na rzecz rozwoju rynku gospodarczego Polski,
4) podejmowanie działań zwiększających przedsiębiorczość, kreatywność i innowacyjność członków Organizacji;
5) wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki i działalności gospodarczej, w tym zatrudnienia pracowników, oraz uczestniczenie, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w opracowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie;
6) podejmowanie działań na rzecz współpracy ze związkami zawodowymi i innymi organizacjami zawodowymi pracowników, szczególnie w celu wspierania harmonijnego rozwoju gospodarki, stosunków pracy oraz kształtowania i utrzymywania pokoju społecznego;
7) upowszechnianie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu;
8) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w biznesie, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej;
9) propagowanie idei współpracy gospodarczej oraz integracji zrzeszonych pracodawców;
10) współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców oraz organizacjami biznesu w kraju i zagranicą;
11) tworzenie i wzmacnianie więzi kooperacyjnych między członkami Organizacji oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą;
12) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu promocję, wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Organizacji i jej członków;
13) przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Organizacji;
14) współpraca z mediami, ośrodkami naukowymi publicznymi i niepublicznymi, jednostkami upowszechniania kultury i sztuki, organizacjami pozarządowymi, biznesowymi, osobami fizycznymi oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi w kraju i za granicą w zakresie wspierania celów i zadań Organizacji.

§ 6

Organizacja realizuje swoje zadania poprzez:
1) prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką i stosunkami pracy;
2) występowanie do organów władzy publicznej i organów sądowych w sprawach dotyczących zrzeszonych członków oraz praw i interesów pracodawców;
3) delegowanie przedstawicieli Organizacji do prac w organach doradczych władzy publicznej oraz w organizacjach i instytucjach opiniodawczo-doradczych, w których na podstawie odrębnych przepisów mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców;
4) opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw w zakresie objętym zadaniami organizacji pracodawców;
5) udział w rokowaniach, w szczególności w celu zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień, oraz rozwiązywania sporów zbiorowych;
6) nawiązywanie współpracy, wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców lub pracodawców;
7) popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej i technicznej oraz wiedzy w zakresie stosunków pracy, a także popieranie wydawnictw i publikacji dotyczących tych zagadnień;
8) budowanie sieci i partnerstw międzysektorowych na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego;
9) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i innych form wymiany poglądów i doświadczeń;
10) organizowanie zespołów doradczych i eksperckich do wykonywania zadań statutowych Organizacji;
11) współpracę ze szkołami wyższymi, szkołami zawodowymi i innymi instytucjami edukacyjnymi w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;
12) promocję Organizacji oraz jej członków w publikacjach wydawanych przez Organizację;
13) prowadzenie działalności gospodarczej, z przeznaczeniem dochodów na realizację celów statutowych Organizacji;
14) wydawanie rekomendacji, opinii oraz certyfikatów i medali;
15) przyznawanie nagród gospodarczych i innych;
16) świadczenie na rzecz członków Organizacji pomocy w różnych formach i zakresie, w tym organizacyjnej i doradczo-konsultacyjnej;

Rozdział III
Członkostwo
§ 7

1. Członkostwo w Organizacji jest dobrowolne.
2. Członkowie Organizacji dzielą się na Członków zwyczajnych, członków założycieli i członków honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym Organizacji mogą być pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą w branży urządzeń fiskalnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, bez względu na formę prowadzonej działalności, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna zasłużona dla organizacji. Członkostwo honorowe przyznane uchwałą Zarządu nie wiąże się z opłatami składek członkowskich.
5. Podmioty ubiegające się o członkostwo w Organizacji składają Zarządowi deklarację członkowską oraz dokument potwierdzający status prawny pracodawcy.
6. Członkostwo zwyczajne oraz honorowe Zarząd Organizacji przyznaje w drodze uchwały.
7. W przypadku odmowy przyznania członkostwa zwyczajnego, kandydat na członka Organizacji może złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały w tym przedmiocie, odwołanie od uchwały Zarządu Organizacji, za jego pośrednictwem, do Walnego Zgromadzeniu Członków Organizacji. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyznania członkostwa honorowego odwołanie nie przysługuje.
8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały odmawiającej przyznania członkostwa winna zostać podjęta na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Organizacji. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Organizacji w tym zakresie jest ostateczna.
9. Członkami założycielami są członkowie Organizacji uczestniczący w Zgromadzeniu Założycielskim Organizacji. Członkowie Założyciele są jednocześnie członkami zwyczajnymi.

§ 8

1. Członkostwo w Organizacji ustaje w przypadku:
1) wystąpienia członka z Organizacji;
2) wykluczenia przez Zarząd Organizacji;
3) rozwiązania Organizacji.
2. Wystąpienie z Organizacji następuje na wniosek członka Organizacji złożony Zarządowi Organizacji z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca.

§ 9

1. Wykluczenie z grona członków Organizacji może nastąpić w przypadku, gdy członek:
1) prowadzi działalność w sposób godzący w cele Organizacji;
2) utraci status pracodawcy;
3) prowadzi działalność sprzeczną z zasadami etyki w stosunkach z pracownikami, członkami Organizacji i innymi podmiotami;
4) uchyla się od wypełniania obowiązków członkowskich, w tym od opłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.
2. Członek, który został wykluczony z przyczyn, o których mowa w ust. 1 nie może ubiegać się ponownie o przyjęcie do Organizacji przed upływem dwunastu miesięcy, liczonych od dnia wykluczenia z Organizacji.

§ 10

1. Członek może zostać zawieszony w prawach członkowskich w przypadku zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Członek zawieszony w prawach członkowskich nie może wykonywać uprawnień określonych w § 12 ust. 1 Statutu, a także sprawować funkcji w organach statutowych Organizacji.
3. Członek zawieszony nie jest zobowiązany do opłacania składek członkowskich.

§ 11

1. Uchwały o wykluczeniu i zawieszeniu w prawach członkowskich podejmuje Zarząd. Uchwała Zarządu wymaga uzasadnienia.
2. Od uchwały Zarządu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków Organizacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu o wypowiedzeniu członkostwa wraz z uzasadnieniem. Odwołania należy złożyć Zarządowi. W przypadku braku odwołania, uchwała Zarządu wywołuje skutki prawne z chwilą upływu terminu do wniesienia odwołania.
3. Odwołanie podlega rozpatrzeniu na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków Organizacji. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Organizacji jest ostateczna i prawomocna z dniem jej podjęcia.

Rozdział IV
Prawa i Obowiązki Członków Organizacji
§ 12

1. Członkowie zwyczajni Organizacji mają prawo do:
1) uczestniczenia w działalności Organizacji;
2) korzystania ze wsparcia Organizacji we wszystkich sprawach objętych celami Organizacji;
3) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Organizacji,
4) biernego prawa wyborczego do organów Organizacji,
5) czynnego prawa wyborczego do organów Organizacji,
6) głosowania i wyrażania opinii na Walnym Zgromadzeniu Członków Organizacji,
2. Członkowie Organizacji zobowiązani są do:
1) przestrzegania Statutu Organizacji oraz uchwał i regulaminów przyjętych przez jej organy;
2) wspierania Organizacji w wykonywaniu jej zadań statutowych;
3) aktywnego udziału w pracach Organizacji;
4) udzielania organom Organizacji informacji niezbędnych dla jej działalności;
5) terminowego uiszczania składek członkowskich;
6) nie działania na niekorzyść Organizacji i jej członków.
3. Członkowie honorowi Organizacji mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków Organizacji z prawem do przedstawienia opinii, bez prawa głosu.

§ 13

1. Członek Organizacji będący osobą fizyczną, wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście bądź przez pełnomocnika.
2. Członek Organizacji nie będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki przez o ustanowionego pełnomocnika.

Rozdział V
Władze związku
§ 14

1. Władzami Organizacji są:
– Walne Zgromadzenie Członków Organizacji,
– Zarząd Organizacji,
– Komisja Rewizyjna Organizacji.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
3. Najwyższą władzą Organizacji jest Walne Zgromadzenie Członków Organizacji. W sprawach, w których statut nie określa właściwości innych władz, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zgromadzenia Członków Organizacji.

§ 15

1. Wybory do władz Organizacji odbywają się w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Wybory odbywają się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do uczestnictwa w wyborach.
3. Członkowie władz Organizacji mogą być odwołani przez władzę, która dokonała ich wyboru lub powołania. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani przed końcem kadencji tylko z ważnych powodów.
4. Członkiem organów statutowych Organizacji może być osoby fizyczna, będąca członkiem Organizacji lub pełnomocnik członka Organizacji nie będącej osobą fizyczną. Uchylenie umocowania pełnomocnikowi członka Organizacji jest jednoznaczne z odwołaniem z pełnomocnika z pełnionej funkcji.
5. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 16

1. Kolegialne władze Organizacji wyrażają swoją wolę przez podejmowanie uchwał.
2. Uchwały Zarządu Organizacji oraz Komisji Rewizyjnej podejmowane w sprawach należących do ich zakresu działania są wiążące dla władz niższego stopnia oraz członków Organizacji.
3. Uchwały Zarządu Organizacji oraz Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że przepisy statutu stanowią inaczej.

§ 17

1. Każdemu członkowi Organizacji przysługuje jeden głos.
2. Członek nieobecny może udzielić pełnomocnictwa innej osobie, którą może również być Członek Organizacji. Członek obecny nie może reprezentować więcej niż 1 członka nieobecnego.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie Członków Organizacji jest najwyższym organem Organizacji. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Organizacji odbywają się raz w roku w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego.
3. Walne Zgromadzenie Członków Organizacji zwoływane jest przez Prezesa Organizacji.
4. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu powinno być doręczone co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Zebrania z podaniem porządku obrad.
5. Niezależnie od rodzaju zawiadomienia należy w nim wskazać:
1) miejsce i czas odbycia Zgromadzenia,
2) porządek obrad Zgromadzenia,
6. Do zawiadomienia o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia załącza się ponadto kopię lub kopię w formie elektronicznej:
1) sprawozdania z działalności Zarządu,
2) sprawozdania finansowego Organizacji,
3) sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
4) uchwały Komisji Rewizyjnej zawierającej opinię dla Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Organizacji i sprawozdania Zarządu z działalności Organizacji,
7. Walne Zgromadzenie Członków Organizacji jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
8. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Organizacji jest:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Organizacji oraz sprawozdania finansowego Organizacji za ubiegły rok,
2) udzielenie absolutorium Zarządowi,
3) przypadku upływu kadencji, wybór nowych członków Zarządu i komisji Rewizyjnej,
9. Głosowania w sprawach personalnych są tajne. Za głosowanie tajne nie jest uważane głosowanie na przewodniczącego i protokolanta Walnego Zgromadzenia, a także na członków komisji skrutacyjnej.

§ 19

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Organizacji jest zwoływane przez Zarząd Organizacji z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
2. Zarząd Organizacji na pisemny wniosek złożony przez co najmniej 1/5 członków Organizacji zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Organizacji w terminie 6 tygodni od wpłynięcia wniosku przy zachowaniu terminów powiadomienia członków określonych w §15 ust. 4.

§ 20

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Organizacji należy w szczególności:
1) uchwalanie programu działania Organizacji,
2) wybór Zarządu i komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie statutu i jego zmian,
4) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
5) określenie zasad ustalania składek i ich wysokości,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
7) udzielanie absolutorium Zarządowi,
8) zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
9) podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej,
10) powołanie komisji oraz ustalenia ich kompetencji,
11) Wyrażenie zgody na przyjęcie przez Zarząd zobowiązań w imieniu Związku przekraczających jednorazowo kwotę 10 000 zł (słownie:dziesięć tysięcy złotych) lub przekraczającą sumarycznie kwotę 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy) w okresie trzech miesięcy.
12) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Organizacji i przeznaczenia jej majątku.
2. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w ustępie 1 pkt 3), 9) oraz 12) wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków, w obecności co najmniej 1/2 wszystkich członków.

§ 21

1. W skład Zarządu Organizacji wchodzą:
a) Prezes Zarządu,
b) Członkowie Zarządu wybrani przez Walne Zgromadzenie Członków Organizacji w liczbie od 3 do 10. Ilość członków Zarządu na daną kadencję określa uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Organizacji.
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu, Walne Zgromadzenie Członków Organizacji dokonuje wyboru nowego członka na wakujące miejsce na najbliższym swoim posiedzeniu. Mandat członka zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
3. Prezes Zarządu Organizacji kieruje działalnością Organizacji, reprezentuje Organizację na zewnątrz oraz przewodniczy Zarządowi Organizacji.
4. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje z upływem kadencji, tj. z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Organizacji zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu oraz w przypadku ustania członkostwa lub rezygnacji.

§ 22

1. Posiedzenia Zarządu winny odbywać się nie rzadziej niż raz na cztery miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu Organizacji z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu.
3. Zarząd działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Organizacji.

§ 23

1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Organizacji,
2) przyjmowanie członków Organizacji oraz prowadzenie ewidencji członków,
3) zajmowanie stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania Organizacji,
4) uchwalanie budżetu Organizacji,
5) prowadzenie bieżących spraw Organizacji,
6) zarządzanie zasobami Organizacji,
7) prowadzenie negocjacji z pracownikami i ich organizacjami na temat układów zbiorowych pracy i innych porozumień, uczestniczenie w rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracy,
8) delegowanie przedstawicieli Organizacji do instytucji administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych instytucji publicznych,
9) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do federacji lub konfederacji Organizacji pracodawców, a także do międzynarodowych organizacji pracodawców,
10) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania roboczych grup specjalistycznych oraz sekcji branżowych Organizacji,
11) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Organizacji sprawozdań z działalności,
zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Organizacji,
12) reprezentowanie Organizacji na zewnątrz.

§ 24

Do składania w imieniu Organizacji oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w obrocie cywilnoprawnym i gospodarczym upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Organizacji i co najmniej raz do roku bada całokształt działalności Organizacji z uwzględnieniem działalności finansowej.
2. Komisja Rewizyjna składa się z od trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Organizacji. Ilość członków Komisji Rewizyjnej na daną kadencję określa uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Organizacji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, przy czym nie może ona zakończyć się przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków Organizacji.
4. Na pierwszym posiedzeniu Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, który kieruje pracami komisji.
5. Komisja rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Organizacji.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
2. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków Organizacji sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli i występuje z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna może zgłaszać wniosek o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków.

Rozdział VI
Majątek I Gospodarka Finansowa Organizacji
§ 27

1. Majątek Organizacji powstaje:
1) ze składek członkowskich i opłat wpisowych,
2) z darowizn, spadków i zapisów;
3) z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej;
4) z dochodów z majątku Organizacji;
5) z innych dochodów.
2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Organizację służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.
3. Za nadzór nad gospodarką majątkiem Organizacji oraz przestrzeganiem zasad gospodarki finansowej odpowiedzialny jest Zarząd.

§ 28

1. Członkowie zobowiązani są do płacenia składki członkowskiej, której wysokość oraz terminy zapłaty ustala Walne Zgromadzenie Członków Organizacji.
2. Wysokość składki członkowskiej uchwala Walne Zgromadzenie Członków Organizacji na wniosek Zarządu.
3. Nowo przyjęci członkowie zobowiązani są do uiszczania składki członkowskiej oraz opłaty wpisowej, której wysokość ustala Walne Zgromadzenie Członków Organizacji.
4. W przypadku składek płaconych okresowo za okresy krótsze niż rok, składka członkowska może być również płatna jednorazowo za dowolnie ustalony okres.

Rozdział IX
Rozwiązanie Organizacji
§ 29

1. Walne Zgromadzenie Członków Organizacji podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Organizacji, o przekształceniu Organizacji w inną organizację lub o połączeniu Organizacji z inną organizacją większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków Organizacji, w obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków..
2. W uchwale o rozwiązaniu Organizacji Zgromadzenie Ogólne ustala tryb i termin likwidacji oraz powołuje likwidatora, który przeprowadza likwidację.
3. Po uregulowaniu zobowiązań Organizacji oraz pokryciu kosztów jej likwidacji, pozostały majątek przeznaczony zostanie na cele społeczne, określone w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków Organizacji o rozwiązaniu Organizacji.
4. W uchwale o przekształceniu lub połączeniu Organizacji z inną organizacją Walne Zgromadzenie Członków Organizacji ustala zasady i tryb przeprowadzenia tych procesów.

Rozdział X
Postanowienia Końcowe
§ 30

Uchwała o zmianie Statutu Organizacji może być podjęta przez Zgromadzenie Ogólne większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków, w obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków.